redaktor

Hünär ussatlygy

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly… Read More »Hünär ussatlygy

Bildiriş!

Hormatly watandaşlar we paýtagtymyzyň ýaşaýjylary! Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryndaky 2487 belgili “Döwlet hünär bilim edaralary hakyndaky düzgünnamalary tassyklamak barada” kararyny ýerine ýetirmek maksady… Read More »Bildiriş!

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

2021-nji ýylyň 2-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen kämil nesili terbiýelemek baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň ýaşlarynyň internet torunda bar bolan maglumatlary ýerlikli ulanmaklaryny… Read More »Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.