Täzelikler

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

2021-nji ýylyň 2-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen kämil nesili terbiýelemek baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň ýaşlarynyň internet torunda bar bolan maglumatlary ýerlikli ulanmaklaryny… Read More »Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi.

2021-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdebiniň, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň bilelikde… Read More »Ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi.

Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Açyk gapylar güni” we “Sport çäresi” dabaraly ýagdaýda geçirildi

2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde “Açyk gapylar” atly dabara geçirildi. Bu dabaraly çärä paýtagtymyzdaky orta… Read More »Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Açyk gapylar güni” we “Sport çäresi” dabaraly ýagdaýda geçirildi

Gysga möhletli (3-4 aý) tölegli okuwlar açylandygyny size habar berýäris, gysga möhletli okuwlar:

1.Aşpez2.Aşpez-konditer3.Satyjy4.Buhgalter5.Kompýuter operatory6.Menejer7.Nahar hyzmatçysy8.Gözegçi kassir Okuwa girmek üçin gerekli bolan resminamalar: 1) direktoryň adyna arza, 2) raýatlyk pasportynyň nusgasy, 3) orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň nusgasy, 4)… Read More »Gysga möhletli (3-4 aý) tölegli okuwlar açylandygyny size habar berýäris, gysga möhletli okuwlar:

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly, Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli

2021-nji 17-nji martynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebiniň, Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli… Read More »“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly, Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli