«Garaşsyzlyk-beýik maksatlaryň beýany»

  • автор:

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramy ýurdumyzyň ähli künjeginde dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Halkymyz bu şanly toýa özüniň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan ajaýyp zähmet üstünliklerini,rowaçlyklaryny,ýeten belent sepgitlerini peşgeş edýär.

Arkadagly Serdarymyzyň çuň parasata ýugrulan döwlet syýasatynyň netijesinde ata Watanymyz dünýäde çalt ösýän kuwwatly döwletleriň hataryna goşuldy.

Şu pursatdan hem peýdalanyp Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriliginiň​ Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde baýramçylyk günine bagyşlanyp talyp ýaşlaryň arasynda medeni köpçülikleýin sport çäresi hem dabaraly ýagdaýda geçirildi.