Hünär ussatlygy 2023

  • by

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezçilik we konditerçilik” hünäri  boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşikde Söwda hünär- tehniki okuw mekdebiniň talyplary türkmen milli tagamlaryny taýýarlap öz başarnyklaryny görkezdiler we ýeňiji bolan talyplar Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan sowgatlar we hormat hatlary bilen sylaglandylar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *