Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

  • автор:

2021-nji ýylyň 2-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen kämil nesili terbiýelemek baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň ýaşlarynyň internet torunda bar bolan maglumatlary ýerlikli ulanmaklaryny hem-de olaryň jemgyýetçilik ýerlerinde özlerini medeniýetli alyp barmaklaryny gazanmak, ýaş nesliň ruhy-ahlak terbiýesini kämilleşdirmek, olaryň ata-eneleriniň nesil terbiýesindäki jogapkärçiligini artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *