Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

2021-nji ýylyň 2-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen kämil nesili terbiýelemek baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň ýaşlarynyň internet torunda bar bolan maglumatlary ýerlikli ulanmaklaryny hem-de olaryň jemgyýetçilik ýerlerinde özlerini medeniýetli alyp barmaklaryny gazanmak, ýaş nesliň ruhy-ahlak terbiýesini kämilleşdirmek, olaryň ata-eneleriniň nesil terbiýesindäki jogapkärçiligini artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *