Täzelikler

Bildiriş!

Hormatly watandaşlar we paýtagtymyzyň ýaşaýjylary! Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryndaky 2487 belgili “Döwlet hünär bilim edaralary hakyndaky düzgünnamalary tassyklamak barada” kararyny ýerine ýetirmek maksady… Read More »Bildiriş!

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

2021-nji ýylyň 2-nji iýulynda Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen kämil nesili terbiýelemek baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň ýaşlarynyň internet torunda bar bolan maglumatlary ýerlikli ulanmaklaryny… Read More »Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi.

2021-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdebiniň, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň bilelikde… Read More »Ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi.

Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Açyk gapylar güni” we “Sport çäresi” dabaraly ýagdaýda geçirildi

2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde “Açyk gapylar” atly dabara geçirildi. Bu dabaraly çärä paýtagtymyzdaky orta… Read More »Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Açyk gapylar güni” we “Sport çäresi” dabaraly ýagdaýda geçirildi

Gysga möhletli (3-4 aý) tölegli okuwlar açylandygyny size habar berýäris, gysga möhletli okuwlar:

1.Aşpez2.Aşpez-konditer3.Satyjy4.Buhgalter5.Kompýuter operatory6.Menejer7.Nahar hyzmatçysy8.Gözegçi kassir Okuwa girmek üçin gerekli bolan resminamalar: 1) direktoryň adyna arza, 2) raýatlyk pasportynyň nusgasy, 3) orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň nusgasy, 4)… Read More »Gysga möhletli (3-4 aý) tölegli okuwlar açylandygyny size habar berýäris, gysga möhletli okuwlar: