“Garaşsyzlyk şöhratymyz-şanymyz”

  • автор:

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda,başlangyç hünär okuw mekdebimizde “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna” bagyşlap mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň arasyndadabaraly ýagdaýda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda mekdebimiziň ýolbaşçylary “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlap mugallymlary hem-de talyp ýaşlary başlangyç hünär okuw mekdebinde geçirlen çärelere hem-de döwlet çärelerine işjeň gatnaşandyklary üçin talyp ýaşlary we mugallymlary hormat hatlary we ýörite sowgatlar bilen sylagladylar.

Dabaranyň barşynda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen dünýä ülňülerine laýyklykda ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, tehnologiýanyň iň soňky gazananlaryndan baş çykarýan kämil şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin zerur bolan ähli şertleri döredip berýändikleri üçin özleriniň ýürek joşgunlaryny aýtdylar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *