Dünýä gözelligi – mähriban zenanlar !

bty

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda bellenilip geçilýän halkara zenanlar güni hem söwda hünär-tehniki okuw mekdebine öz täsirini ýetirdi. Hepdäniň anna güni okuw jaýymyzyň mejlisler zalynda baýramçylyk mynasybetli geçirilen bu çäre gelin-gyzlarymyzda, aýal mugallymlarymyzda we işgärlerimizde uly täsir galdyrdy. Mekdebimiziň ýolbaşçylary Hormatly Arkadag Prezidentimiziň pul sowgadyny gowşurdylar we ýürek arzuwlaryny beýan etdiler. Gelin-gyzlarymyzy bu çäre diýseň begendirdi. Bu bolsa ýene-de bir gezek ýurdumyzda enelerimize, gelin-gyzlarymyza, goýulýan hormatyň ulydygyna şaýatlyk edýär.

bty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *